Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Lærervejledning
Introduktion
Forberedelse
Forløb
Webhøring
Eksempler på forløb
Faglighed
Interaktiv assistent
Læringssyn
Differentiering
Litteratur
Om webparlament
Lærerens side

Interaktiv assistent

Interaktiv assistent er betegnelsen for et computerbaserede produkt, som  understøtter elevernes læring ved at sætte gang i deres egen refleksion, undersøgelser og aktivitet. På den måde kan den betragtes som lærerens forlængede arm eller netop assistent.

I projektarbejder har det ofte været et problem at få flettet de faglige basisområder ind. Hvornår skal man afbryde elevernes arbejde for at give dem et lynkursus i interview? Hvordan får man fortalt eleverne om ideudvikling, om søgning eller om forskellige fremlæggelsesformer på et tidspunkt, hvor det er relevant for alle? Den interaktive assistent gør det muligt for eleverne at få støtte, indhente viden eller gennemgå et kursus i dette eller hint faglige stof på netop det tidspunkt, hvor det er relevant i deres sammenhæng. Ydermere kan undervisningen inden for det samme område differentieres, så forskellige elever kan arbejde på forskellige niveauer med samme faglige indhold.

Traditionel undervisning følger ofte denne form:

  • I (lærerens) initiativ
  • R (elevens) respons
  • F (lærerens) feedback/followup

Læreren stiller et spørgsmål eller en opgave, eleven besvarer, og læreren retter eller kommenterer besvarelsen, hvad enten denne nu er mundtlig eller skriftlig. Samme grundform anvendes i mange computerbaserede undervisningsprodukter: Computerprogrammet stiller en opgave, eleven vælger et svar, og programmet accepterer eller forkaster dette svar. Til grund for dette ligger den forudsætning, at der findes et rigtigt svar, og at andre - læreren eller i dette tilfælde computeren - allerede er i besiddelse af det.  (Læs nærmere i afsnittet om Læringssyn og Projektarbejdsform.)

Den interaktive assistent anvender ikke denne form. I stedet lægger den op til, at eleverne har initiativet og er aktivt søgende. Assistenten understøtter elevernes arbejde ved at bygge stilladser og vise mulige veje, men det er eleverne selv, der skal træffe beslutningerne, søge viden, formulere sig og på den måde skabe indhold og udtryk.

I teorien sætter den interaktive assistent eleverne i stand til at arbejde selvstændigt og uden lærerens hjælp. I praksis er dette hverken hensigtsmæssigt eller muligt. Assistenten gør det lettere for læreren at nå rundt til eleverne og hjælpe til, der hvor behovet er størst. Det overordnede ansvar for undervisningen påhviler stadig læreren, og det er nødvendigt, at læreren har overblik over eleverne og over indholdet af materialerne, så hun kan henvise til relevante kurser på de rigtige tidspunkter og anvise hensigtsmæssige arbejdsopgaver og -former til forskellige elever.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher