Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Lærervejledning
Introduktion
Forberedelse
Forløb
Webhøring
Eksempler på forløb
Faglighed
Interaktiv assistent
Læringssyn
Differentiering
Litteratur
Om webparlament
Lærerens side

Et Webparlaments mange fagligheder

Et webparlament er ikke bare en motiverende ramme om samarbejde mellem klasser. Det er også en anledning til at arbejde med udvalgte dele af det faglige pensum fra fag som dansk og samfundsfag og de fag som webparlamentets konkrete indhold berører.

Vi anbefaler at lærerne (i samråd med eleverne) før webparlamentet går i gang, gør sig ret præcist klart hvilke faglige mål de har med projektet - evt. med individuelle mål for de enkelte elever og grupper. Når disse mål er formuleret, og mens de formuleres, kan man hente inspiration i de interaktive assistenter der findes i undervisningsmaterialet.

I det følgende er skitseret faglige mål inden for de enkelte fag, som man naturligt kan fokusere mere eller mindre på under arbejdet med Webparlament. Men der vil være mange andre - afhængig af det konkrete Webparlament og det indhold Webparlamentet handler om.

Dansk

 • Argumentation
  • Eleverne skal først læse materiale på biblioteket og på nettet og måske interviewe eksperter og interessenter. Under det arbejde vil de møde mange argumenter af forskellig kvalitet. Disse argumenter kan analyseres og kritiseres, evt. med den interaktive assistent om det gode argument.
  • I forlængelse heraf skal eleverne selv formulere argumenter for deres synspunkt - og forholde sig til kritik og diskussion af dem fra de andre grupper.
 • At skrive læserbrev
  • Man kan også vælge at fokusere mere på arbejdet med genren læserbrev - og argumenterende tekst i det hele taget. Se den interaktive assistent om at skrive et læserbrev.
 • At udvikle netværkskompetence
  • En af de helt afgørende kompetencer i fremtidens samfund er at kunne indgå i netværk med personer man har forskellige relationer til. Man skal kunne udvikle projekter sammen, organisere sig og løse konflikter ikke mindst. Netværkskompetence er relevant for dansk så længe det handler om kommunikation og fx valg af teknologi at kommunikere med, analyser af udsagn og formulering af gode tekster i dialogen. De mere sociale aspekter er ikke så meget traditionelt danskfaglige som de er aspekter af den alsidige personlige udvikling og samfundsfaglige, fx i forhold til evnen til at indgå i et demokratisk samfund.

Samfundsfag

 •  At deltage i et demokratisk samfund
  • Et Webparlament er først og sidst en demokratisk praksis, hvor eleverne får erfaringer med hvad det faktisk vil sige at tage beslutninger og søge kompromisser, hvor de oplever konflikter og forskellige strategier for at løse dem. En god øvelse vil være at sammenligne de erfaringer eleverne gør, med de beskrivelser der er i pressen af lokal- og folketingspolitikeres arbejde.
 • At forstå gruppedynamikker
  • Et Webparlament vil meget ofte indebære forskellige former for konflikter, mobning, sammenhold og svigt. Alt sammen noget som man kan tage sig tid til at forholde sig analyserende og handlende i forhold til i et samfundsfagligt perspektiv.
 • Borgerdialogens rolle i det demokratiske samfund
  • Et webparlament vil meget ofte lægge op til politiske beslutningstagere. Eleverne vil derfor på den ene side opleve at deres arbejde giver mening, ikke bare er "som om". Det er ofte meget motiverende. Men de kan også opleve at deres store arbejde "bare" fører til at politikerne diskuterer og ikke handler i forlængelse deraf. Måske er der ikke midler, måske er der ikke vilje til at føre elevernes arbejde videre. Her kan det være en god ide at sætte Webparlamentet ind i dets kontekst: Hvad er ideudviklingens og projektideernes rolle i et demokratisk samfund. Hvorfor tager politikerne de beslutninger de gør, hvem bestemmer og hvorfor.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher